注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

淡然掠过

世上无难事,只要肯攀登!

 
 
 

日志

 
 

单元复习资料  

2010-12-13 23:27:00|  分类: 教学资源 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元

一、选字组词。

  注:(  )意   )目   停(     )房

  察:观(   调(    )看   检( 

  近:走(  ) (  )去   接(    最( 

  返:(  )回   往(  ) (  )方向   相( 

二、看拼音,写词语。

  bì lǜ wèi lán jiānɡ lái chénɡ fēnɡ pò lànɡ

     )(       )(        )(                 

  bǎo wèi wēi wǔ  yì běn zhènɡ jīnɡ  fǎn huí

       )(       )(                 )(       

  ɡuān chá  yǐn rén zhù mù  quán tóu  hé lǒnɡ

         )(               )(         )(     

  jiǎ                  jià

假(     )(         假(     )(    

三、默写《晓出净慈寺送林子方》

第二单元

一、选字组词。

  背:脊(    )书   )课    准( 

  拨:(  )动     )草   )电话   拔( 

  级:北(    )好   高(    年( 

  充:(  )走   )分   )奶粉   )电

二、看拼音,写词语。

   qīnɡ cuì  shú xī  zhú jiàn  ɡuān bì  jì jìnɡ

        )(      )(      )(       )(     

   fēnɡ fù  měi miào  zhào huàn  jué wànɡ  yuán zhù

        )(       )(        )(       )(     

   qiǎnɡ jiù  qí jì  chénɡ qún jié duì  xīn shǎnɡ

         )(     )(               )(        

   yǎn ěr dào línɡ  làn yú chōnɡ shù dài yù  yǎn zòu

               )(               )(     )(    

   zhuānɡ qiānɡ zuò shì  fā jué  chénɡ fàn shènɡ kāi

                    )(      )(       )(        

   jié bīnɡ  jiē ɡuǒ

        )(      

三、默写《赠花卿》、《竹里馆》、与鸟有关的成语。

第三单元

一、选字组词。

  至:别(  ) (  )今   )于   别( 

  期:(  )负   )待   )望    )骗

  报:(  )答   )怨   怀(    )纸

 另:口(  ) (  )人难忘 (  )外

二、看拼音,写词语。

   wū ní shǎn shuò wēn nuǎn  yìnɡ zhào  zhào yào

     )(       )(       )(        )(      

   liáo kuò jīnɡ xǐ  jī dònɡ  zhǎn dīnɡ jié tiě

        )(      )(      )(               

   xué shí yuān bō yí hàn  jìn lì  nüè dài zāo ɡāo

       )(     )(     )(     )(     )(     

   bào yuàn pī tóu ɡài liǎn  dà yì lǐn rán  wǔ rǔ

        )(              )(            )(   

三、多音字。

   huá(    )(        chōnɡ(    )(   

huà(    )(          chònɡ(    )(   

   dīnɡ(    )(      pū (    )(   

dìnɡ(    )(         pù (    )(   

四、默写名言和《示儿》

第四单元

一、选字填空。

  蜜:茂(   甜(   紧(    )蜂

  坐:(  )落   落(   入(    )位

      份:水(   月(   成(    身( 

  招:(  )呼   )唤   号(    )手

二、看拼音,写词语。

   shènɡ chǎn  chénɡ shú  mào mì  wǔ ɡuānɡ shí sè

        )(         )(     )(             

 hào kè  liànɡ fánɡ  ān jìnɡ  yáo yáo xiānɡ duì

     )(        )(       )(               

 huān nào   mù bù xiá jiē   rè qínɡ  mánɡ lù

       )(             )(       )(     

三、多音字。

   fēn    )(         zhuó(    )(   

      fèn    )(           zháo    )(   

四、默写。

1、《望天门山》:                              

                                              

2、《敕勒歌》

第五单元

一、选字组词。

  静:洁(   清(    )化   宁( 

  感:(  )受   )于    勇(    )冒

     结:(  )束   连(    )合    )近

  顾:(  )意   )不上  照(    )乡

二、看拼音,写词语。

   xuān ɡào  chóu hèn  wú jiā kě ɡuī  jǐ yǔ  tàn suǒ

        )(        )(            )(    )(    

   jié jìnɡ  bēi shānɡ  bù zhī suǒ cuò  dào qiàn

        )(        )(              )(      

   ɡù yì  yuán liànɡ  zé ɡuài  yóu yù 

      )(        )(       )(    

三、反义词。

战争(     悲伤(     仇恨(   

洁净(     伤害(     责备(   

四、多音字。

jǐ (    )(         挨āi    )(   

ɡěi    )(           ái    )(   

五、默写带“心”、带“情”的成语。

第六单元

一、看拼音,写词语。

   xiān yàn  xiǎo qiǎo línɡ lónɡ  zhù shì  jī línɡ

        )(                   )(     )(      

   táo tuō  ruì lì  dànɡ yànɡ  càn làn  jǐnɡ zhì

       )(     )(        )(       )(      

   xīn yì  rǒu měi  qīnɡ tīnɡ  xiāo shī  yǎnɡ wànɡ

       )(      )(        )(       )(       

   jī ɡōnɡ zhī niǎo yí huò  běn shì dà chī yì jīnɡ

                  )(     )(     )(            

   bēi cǎn  yù hé  ɡū dān

       )(     )(    

二、多音字。

jǐn    )(        xuǔ(    )(   

jìn    )(           xiě(    )(   

    更ɡēnɡ(    )(   

ɡè    )(   

三、默写。

    1、与鸟有关的成语。  

2、《鸟》

第七单元

一、看拼音,写词语。

   jí shì  chāo shì  liánɡ shí  bǐnɡ ɡān  fù shí

       )(       )(       )(        )(    

   qiān bǐ  línɡ qián  tóu shù  ɡòu wù

        )(        )(      )(    

二、填上量词。

一(  )饼干  一(  )雨伞  一(  )皮鞋

一(  )帽子  一(  )衣服  一(  )台灯

一(  )白菜  一(  )电话  一(  )剪刀

一(  )笔    一(  )醋    一(  )车

一(  )牛    一(  )马    一(  )猪

一(  )人    一(  )鱼    一(  )羊

三、写出同类商品。

粮食类:                             

副食类:                             

文具类:                             

生活用品类:                        

家电类:                              

学习用品类:                        

第八单元

一、选字组词。

  望:(  )记   仰(    盼(    遗( 

  酒:喝(    )水    )落   米( 

  竟:(  )然    )赛    )争  

  修:(  )养    )理    )止   自( 

二、看拼音,写词语。

   dào yìnɡ  huán rào piāo dànɡ  liánɡ shuǎnɡ xū ruò

        )(        )(        )(           )(   

   yú kuài  jìn qínɡ  xìnɡ fú  xīn ténɡ  zhào ɡù

       )(       )(       )(       )(     

   shōu shí  zàn měi  shàn liánɡ  wēi xiào  ɡāo ɡuì

        )(      )(         )(        )(     

   yōu yǎ  xiàn mù  nán wéi qínɡ  kuān kuò  zàn tàn

       )(      )(          )(        )(    

三、照样子,写词语。

   暖烘烘                                

   扑嗒扑嗒                              

   又冷又饿                              

   快快乐乐                              

第九单元

一、看拼音,写词语。

   yōu dànɡ  shī ruǎn  jí qǔ  yínɡ yǎnɡ  róu ruǎn

        )(        )(    )(        )(      

   shēnɡ huī  shānɡ liɑnɡ  sī kāi  ɡē yáo  shén qí

         )(          )(      )(     )(    

   yì zhǎ yǎn  dǔ sè  suí biàn  jiàn kānɡ

          )(     )(       )(       

二、默写。

1、带“想”的成语:                     

2、带“梦”的成语:                     

3、《望洞庭》:                              

                               

三、多音字。

       sāi    )(   

sài    )(   

   sè (    )(   

四、成语填空。

东(  )西(   各(  )各(   四(  )八( 

不可(  )(   大吃(  )(    )(  )公平

第十单元

一、选字组词。

  威:(  )险    )武    )力   安( 

  异:奇(    )常   领(    指( 

  园:(  )圈    )满    )地   )形

  嘲:(  )水   高(     )笑   )讽

二、看拼音,写词语。

    nínɡ jìnɡ  qiánɡ liè  qiè qiè sī yǔ  wēi xiǎn

          )(         )(            )(      

    lǚ xínɡ  yǔn cánɡ  qí yì  zhēn chénɡ  cháo xiào

        )(        )(    )(         )(       

tǎn rán  yì lùn fēn fēn  láo yù  fēnɡ hé rì lì

         )(             )(     )(           

三、默写。

1、海上                             

2、海内                             

3、海阔                     

4、带“海”的成语:                     

5、有的……有的……还有的……

                                                

第十一单元

一、选字组词。

  断:一(  )路   )落   )绝   文( 

  状:强(    形(    )大    )况

  历:严(    )害   经(    日( 

  迅:通(    )速   喜(    )猛

二、看拼音,写词语。

    chuànɡ zào  jì yì  jīnɡ lì   wù huì  duì fù 

           )(     )(      )(      )(    

    yán lì  fǎn kànɡ   shènɡ lì   xǐ xùn  pí láo 

       )(        )(        )(      )(    

    xiànɡ mù  jiàn yì   yóu dì  lái lì

          )(      )(      )(    

三、多音字。

shen    )(       fenɡ(    )(   

   can     )(          fenɡ(    )(   

dou    )(   

   dou    )(   

四、造句。1、为了:                               

2、终于:                                     

第十二单元

一、选字组词。

  玩:(  )皮    )具     )固   贪( 

  应:倒(    适(    反(    照( 

  废:免(    )品    消(   )用

  绝:不(    )望    )对    坚( 

二、看拼音,写词语。

ɡuī jǔ    chú xī  tōnɡ xiāo   ɡāo cháo  jí xiánɡ

        )(     )(        )(       )(      

dēnɡ huǒ tōnɡ mínɡ  yù shì  lè qù   xiǎnɡ shòu

                   )(    )(    )(        

dā yìnɡ   hé shì   jì xù   hòu huǐ  rónɡ huà

        )(     )(     )(      )(      

三、默写。

1、带“新”的成语:                     

2、带“春”的成语:                     

3、带“快”的成语:                     

4、带“乐”的成语:                     

5、《元日》:                                 

                                            

  评论这张
 
阅读(69)| 评论(3)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018